Līga Dimitere VĒSTĪJUMS «NOSKUMUŠAIS PRIEKS»

Līga Dimitere VĒSTĪJUMS «NOSKUMUŠAIS PRIEKS»

Ļoti daudz cilvēki mirst. Ļoti maz cilvēki dzimst. Mūsu dzīves veids ir slims. Mūsu ģimenes ir slimas. Netiek godāts tēvs kā galvenais ģimenē. Māte kāpj pa karjeras kāpnēm. Bērni netiek nosargāti. Bērni ir lielākais brīnums ģimenei un valstij.

Uz ielām redzami tikai noskumuši cilvēki. Visiem rokās viedtālrunis – kā kompass. Cilvēki vairs neredz viens otru. Cilvēki ir noskumuši un piekusuši. Līdz nāvei. Visi turas pēdējiem spēkiem – gan VID darbinieki, gan lielveikalu darbinieki, gan ārsti un medmāsiņas, gan skolotāji, gan policisti, gan veci, gan jauni, gan ministri, gan prezidenti, gan auklītes, gan pavāri, gan sētnieki, gan apkopējas, gan šoferi, gan vectēvi, gan vecāsmātes, gan aizbraukušie, gan palikušie, gan bērni.

Tātad, diagnoze cilvēkos ir šāda – neziņa, trauksme, bailes, nemīlestība, noskumšana, neprieks un katastrofāls naudas trūkums. Mokoši. Un tāmēs visi dzīvojam – ceļamies, ejam, braucam, darām, kopjam, gatavojam, guļam – visi kā neziņā, kā komā.

Tā turpināties nedrīkst. Tas, ko es šobrīd runāju, nebija jāsaka man, bet Latvijas prezidentam, vai vismaz prezidenta sievai. Nevar tā būt, ka visi valstī tā mokoši jūtas, bet neviens nesaka STOP. Un tas, ka prezidents nesaka STOP, tas ir noziegums pret mūsu cilvēkiem – pret visiem. Rodas jautājums, kāpēc tāds prezidenta amats tad vispār ir vajadzīgs.

Laikā, kad dzimst Bērns – Kristus, un Dievs ar visiem mums, grēciniekiem, vēl paciešas, es, Līga Dimitere, jums saku: Jūs, 100 cilvēki, runājiet cilvēku valodā. Runājiet cilvēku balsī. Jūtiet cilvēku sāpi. Neesiet 100 cilvēku sekta. Tādi ārprāta likumi, kas ir pieņemti, nav domāti cilvēkiem, bet gan koncentrācijas nometnē slodzītiem. Piespriestie nodokļi, ko jūs iekasējiet no savas valsts pilsoņiem, ir rekets. Jums neinteresē, ka cilvēkiem jūsu likumi un nodevas rada strīdus, ģimeņu šķiršanās, bērnu ciešanas. Bet vecie cilvēki vien bezspēkā noraugās klusi pirms nāves.

Vai jūs, prezidenti, ministri un visi pārējie, no kā ir atkarīgas cilvēku dzīves, tiešām neredziet un nesaprotiet, ka cilvēki tā dzīvot tālāk vairs nevar. Nav spēka. Nav prieka.

Ja nebrēkšu es, tad brēks akmeņi. Un labāk pateikt STOP, pirms vēl nav beigas. Nevis tad, kad mūs visus kā pīšļus un putekļus noslauka no šīs zemes, kurā ir noskumis prieks.

2018.gada 19.decembrī
Kristus Dzimšanas Svētkus gaidot

Лига Димитере ПОСЛАНИЕ «ОПЕЧАЛЕННАЯ РАДОСТЬ»

Лига Димитере ПОСЛАНИЕ «ОПЕЧАЛЕННАЯ РАДОСТЬ»

Очень много людей умирает. Очень мало людей рождается. Наш способ жизни — больной. Наши семьи больны. Почтенный отец не является главой семьи. Мать карабкается по карьерной лестнице. Дети не защищены. Дети — величайшее чудо для семьи и государства.

На улицах видны только опечаленные люди. У всех в руках телефон — как компас. Люди больше не видят друг друга. Люди — мрачные и усталые. До смерти. Все держатся из последних сил — работники СГД и работники супермаркетов, врачи и медсестры, учителя и полицейские, старые и молодые, министры и президенты, нянечки и повара, дворники и уборщицы, дедушки и бабушки, уехавшие и оставшиеся, и дети.

Диагноз человеку — неведение, тревога, страх, печаль, нет радости, нет любви, катастрофическая нехватка денег. Мучительно. И так мы все живем: встаем, идем, едем, делаем, работаем, готовим, спим – все как потерянные, как в коме.

Так не может продолжаться. То, что я говорю сейчас, должна была сказать не я, но — президент Латвии или, по крайней мере, жена президента. Не может так быть, чтобы все в стране чувствовали себя измученными, но никто не говорит СТОП. И то, что президент не говорит СТОП, это преступление против наших людей — против всех. И встает вопрос – зачем тогда вообще нужен пост президента страны.

Во время, когда рождается Младенец-Христос, и пока Бог нас, грешников, еще долготерпит , я, Лига Димитере, говорю вам: вы, 100 человек, научитесь говорить человеческим языком. Научитесь говорить человеческим голосом. Почувствуйте человеческую боль. Не будьте сектой из ста человек. Те безумные законы, что приняты, предусмотрены не для людей, но для узников концлагеря. Налоги, которыми вы опутали своих сограждан, это — рэкет. Вас не интересует, что ваши законы и поборы ведут к распаду семей, страданию детей. А пожилые люди в бессилии тихо умирают.

Неужели вы, президенты, министры и все прочие, от кого зависит человеческая жизнь, действительно не видите и не понимаете, что люди так дальше жить не могут. Нет силы. Нет радости.

Если не возопию я, то возопиют камни. И разумнее сказать СТОП, пока еще не поздно. Не дожидаясь, пока нас, как пыль и прах, выметут с этой земли, где так опечалили радость.

19 декабря 2018 года
В ожидании Праздника Рождества Христова

‘IEVAINOTIE’ + bonustracks BANDCAMP-ā